Sjukdomsproblem hos marsvin

Förvuxna tänder
Ett marsvin med tandproblem känns ofta igen genom att pälsen under haka och på halsen är blöt pga ett konstant salivdroppande samt att marsvinet äter generellt sämre och har svårt att äta vissa foder, vanligen hö som är svårtuggat. Ibland blir följden av detta dessutom lös avföring p.g.a. fiberbristen. Orsaken till detta är att marsvinets kindtänder är förvuxna. Oftast ses detta hos äldre (2-3 år gamla) marsvin. Den vanligaste orsaken till förvuxna tänder är för liten hö/gräs-giva.
Rikliga mängder hö och gräs är ett måste för att marsvinet skall tugga på rätt sätt och slita sina tänder tillräckligt och behålla passformen dem emellan. En annan (dock ovanligare) orsak kan vara medfödda bettfel, tex. underbett. Övervuxna tänder orsakar skador på marsvinets tunga, vilket i sin tur leder till oförmåga att tugga och att svälja maten; dräglande längs haka och hals; samt avmagring, ofta allvarlig.
Veterinär måste uppsökas så snart detta problem misstänks. Diagnosen bekräftas genom muninspektion och/eller röntgen. Problemet åtgärdas genom att de övervuxna tänderna klipps eller filas ner, något som vanligen kräver narkos för att utföras. Arbete med tänder i munnen på ett marsvin är svårt pga den extremt lilla munöppningen. Efter denna åtgärd måste marsvinet ofta tvångsmatas tills den kommer igång att äta på egen hand igen.
Det finns ingen permanent lösning eller korrigering av detta problem. Upprepade tandkontroller och tandfilningar är vanligen nödvändigt. Marsvin med bettfel ska inte användas i aveln eftersom åkomman ofta är ärftlig.

Skörbjugg (C-vitaminbrist)
Marsvin kan inte tillverka C-vitamin själva utan är beroende av en yttre foderkälla för detta. Brist på tillräcklig mängd C-vitamin i fodret leder till skörbjugg. Symptomen på detta inkluderar dålig aptit; svullna smärtande leder och revben; ovilja röra sig; dålig utveckling av ben och tänder; spontana blödningar, fr a från tandkött, in i leder, och i muskulatur. Om sjukdomen lämnas utan åtgärd kan det vara dödligt, fr a för snabbt växande ungar samt dräktiga honor. Subkliniska brister leder dessutom ofta till ökad känslighet för andra sjukdomar.
Kommersiellt marsvinsfoder har tillskott av tillräcklig mängd C-vitamin. Du måste dock komma ihåg att felaktig lagring och hantering av dessa pellets leder till att de snabbt förlorar C-vitamin. Till och med vid riktig förvaring i en kall torr omgivning så förlorar pellets halva C-vitaminmängden på ca 6 veckor! Det är alltså viktigt att Du alltid ger tillskott av C-vitamin.
Kontakta Din veterinär vid första tecknet på skörbjugg, för att ställa en tidig diagnos och sätta in behandling. Djuren måste behandlas tidigt med tillskottsvitamin (i maten, vattnet eller via injektion) för att kunna häva symptomen.

Hårtuggande
Kala fläckar i huden är vanligt hos marsvin. Hårtuggande är bara en av många orsaker till detta. Denna ovana ses då marsvin tuggar på andra, undergivna marsvins päls. Det dominanta marsvinet kan kännas igen genom att det har en normal päls, medan övriga marsvin har områden av kala fläckar. Det finns ingen annan behandling av detta än att skilja marsvinen åt om det blir ett problem för djuren eller ägaren. Om ett ensamt marsvin tuggar av sin egen päls kan detta vara ett tecken på för fiberfattig kost.
Förlust av hår, eller tunn päls, kan ses pga en mängd andra orsaker. Det är ett vanligt fenomen hos honor som används upprepat i avel, eller hos svaga nyavvanda ungar. Vissa svampsjukdomar och parasitinfektioner ger också upphov till håravfall.

Värmeslag
Marsvin är mycket känsliga för värmeslag, framför allt de marsvin som är överviktiga och/eller kraftigt behårade. Miljötemperaturer över 30 grader, hög luftfuktighet (över 70%), otillräckligt med skugga och ventilering, trängsel, och andra yttre stressfaktorer bidrar till att utlösa värmeslag.
Tecken på värmeslag kan vara att marsvinet flämtar, dreglar, är svagt och ovilligt att röra sig, kramper, och i värsta fall dödsfall. Om symptomen känns igen i tidigt skede är det behandlingsbart. Marsvinet ska sprayas med kallt vatten, badas i kallt vatten, eller gnidas med alkohol på trampdynorna. Så snart första hjälpen har givits måste veterinär uppsökas.
Man kan förebygga värmeslag genom att tillförsäkra marsvinet tillräckligt med skugga och bra ventilering. Dessutom kan kallvatten sprayas mot buren och/eller en fläkt stå på över en isbehållare, och riktas mot buren.

Pneumoni
Lunginflammation är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna hos marsvin. Luftvägsinfektioner orsakas av ett flertal virus och bakterier. Många av dessa bakterier finns i luftvägarna hos kliniskt friska marsvin. Vid tillfällen med stress, dålig utfodring, och dålig skötsel, kan dock djuret bli känsligt för något av dessa sjukdomsämnen. Symptomen på lunginflammation omfattar svårighet att andas; flöde från näsa och ögon; slöhet; bristande aptit. I vissa fall ses plötsliga dödsfall utan några symptom.
Ibland kan marsvinet även ha infektion i mellan- eller innerörat samtidigt med luftvägssjukdomen. I dessa fall ses även symptom som vinglighet, vriden hals, cirkelgång åt ena hållet, eller att marsvinet rullar runt runt.
Då ett marsvin uppvisar dessa symptom måste veterinär uppsökas. En bakterieodling från näsa och/eller hals hjälper veterinären att välja ett lämpligt antibiotikum. Aggressiv antibiotikabehandling tillsammans med allmänt understödjande behandling (tvångsmatning, vätska, vitaminer) kan krävas för att få sjukdomen under kontroll. Tyvärr är det trots riktig behandling ofta omöjligt att bli av med den sjukdomsorsakande bakterien.

Trumsjuka
Om marsvinet utfodras med för fiberfattig (=för lite hö) och för fet kost (= för mycket gnagarblandning, bröd etc.) kan detta leda till att mag-tarm motoriken avtar och kanske t.o.m. helt avstannar. Då blir mage och tarm snabbt gasfyllda, vilket leder till smärta för djuret och är livshotande om djuret ej snabbt kommer under veterinärvård. Det första tecknet på begynnande trumsjuka är att marsvinet ej bajsar lika mycket eller inte alls samt att det inte äter lika bra alternativt inte alls. Marsvinet brukar också bli ovilligt att röra sig och lättirriterat. Vid dessa symptom bör veterinär alltid kontaktas omedelbart eftersom sjukdomsförloppet kan vara hastigt och leda till djurets död inom ett par timmar.

Trampdyneinfektion
Symptom kan vara svullna fötter, hälta, ovilja att röra sig. Första åtgärden att sätta in vid detta problem är förbättrad burhygien och ändrat burunderlag. Dessutom kan själva fötterna behöva behandlas av Din veterinär. Lokal behandling med antibiotika och bandage behövs ofta. Behandlingen kan behöva pågå lång tid för att få effekt. Tyvärr leder problemet många gånger vidare till ledinfektioner.

Yttre parasiter
Löss och skabb är marsvinets vanligaste parasiter. Löss är små, vinglösa, platta insekter som lever i pälsen. Både vuxna löss och ägg hittas fästade vid hårskaften. Skabb är mikroskopiska spindelliknande djur som invaderar de översta lagren i huden. Marsvinets löss och skabbdjur angriper inte människa.
Skabbinfektion är vanligen allvarligare än löss. Marsvinets skabbdjur, Trixacarus cavie, orsakar allvarliga problem. Detta skabbdjur lever i hudens yttre lager och orsakar intensivt kliande och omfattande håravfall. Ibland kan de hittas utan klåda hos djuret, men i stället håravfall och krustor i huden. I andra fall är infektionen och irritationen så allvarlig att djuret orsakar sig själv allvarliga sår, och uppvisar ett vilt springande och cirklande beteende.
Behandlingen utgörs sedan av 3-4 injektioner av ett speciellt antiparasitärt läkemedel (Ivomec) med ca 2 veckors intervall.
Lössinfektioner pågår ofta utan synliga yttre symptom. Vid kraftig infektion ses dock intensivt kliande och en del håravfall. Krustor på och runt öronen ses ibland. Marsvin har två sorters bitande löss. Båda irriterar och skadar hudens yta, och livnär sig på kroppsvätskor som utsöndras via de ytliga hudsåren som lössen ger upphov till.
Din veterinär kan bekräfta diagnosen genom att undersöka pälsen samt genom att i mikroskop studera hårstrån från Ditt marsvin. Behandlingen består vanligen i badning med ett antiparasitärt schampo.

Ringorm
Ringorm orsakas av en svampsjukdom som även kan angripa människa. Unga marsvin är vanligen känsligare än vuxna. Ringorm hos marsvin yttrar sig oftast som fläckvis håravfall i ansikte, nos och på öron. Huden kan i dessa partier vara flagig.

Känslighet för antibiotika
Marsvin är mycket känsliga för vissa sorters antibiotika. Av denna anledning ska Du aldrig försöka Dig på att behandla marsvinet hemma utan att ha konsulterat en veterinär. Många antibiotika som är ofarliga för andra djur har visat sig vara dödliga för marsvin, vare sig de ges via munnen eller i injektionsform. Dessutom kan till och med vissa lokalbehandlingspreparat (ex salvor) ge allvarliga skador.
Den viktigaste mekanismen bakom denna farliga effekt är att antibiotika dramatiskt ändrar den normala mikrobiella balansen i magtarmkanalen. Förutom att läkemedlet påverkar den sjukdomsframkallande bakterien i kroppen, så påverkar det även de normala, "goda", bakterierna i marsvinets matsmältningssystem. Marsvin har ett mycket känsligt matsmältningssystem, så alla förändringar i detta kan orsaka en kaskad av händelser som leder till allvarlig sjukdom eller dödsfall. Lika väl som att orsaka obalans i bakteriefloran så kan dessa förändringar leda till bildandet av skadliga kemiska produkter i marsvinets kropp. Andra antibiotika orsakar direkt toxiska effekter mot marsvinet utan att först störa matsmältningssystemet.

Leg vet Gunnel Anderson & Leg vet Marianne Tornvall, kopierat från Agrias hemsida

Tillbaks

© Åsa Hedin 2007 -- 2011